Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony p.n.: „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2019 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

KPWiK Sp. z o.o.

Graniczna 3A

23-210 Kraśnik

e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

   Ogłoszenie o przetargu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.