Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku-unieważnienie postępowania

Działając na podstawie §21 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamiam, że postępowanie pn.: „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku” zostało unieważnione

Uzasadnienie:

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 180 000,00 zł brutto;

Podstawa:

§ 21 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.