Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku-wybór oferty

Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania p.n.: „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe RAFIT Sp. z o.o. ul. Klonowa 55/23, 25-553 Kielce.

 

Lp Rodzaj osadu Szacunkowa ilość

w okresie

12 m-cy

( Mg)

Cena netto

1 Mg

(w PLN)

Wartość netto

(3×4)

(w PLN)

Stawka

VAT

(%)

Kwota

VAT

(5×6)

(w PLN)

Wartość brutto

(5+7)

(w PLN)

 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Osad odwodniony 1 970 87,00 171 390,00 8 13 711,20 185 101,20
2 Osad

wysuszony

150 10,00 1 500,00 23 345,00 1845,00

Wybrana opcja załadunku osadówOpcja 2

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,0000 w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w § 23 ust. 3 Regulaminu, tj. po upływie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.