„Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

 

       Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego     w oczyszczalni ścieków w Kraśniku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe RAFIT Sp. z o.o. ul. Klonowa 55/23, 25-553 Kielce.

 

Punktacja przyznana ofertom, które nie podlegają odrzuceniu:

  1. oferta nr 4 PPHU RAFIT Sp. z o.o. – Liczba punktów ogółem 94,7598
  2. oferta nr 3 BIO-MED Sp. z o.o. – Liczba punktów ogółem 87,1222
  3. oferta nr 2 A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. – Liczba punktów ogółem 49,4000

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

  1. oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę HILKIM Sp. z o.o. na podstawie § 36    ust. 1 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku.
  2. oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę Szumi – Trans Piotr Butryn na podstawie § 36   ust. 1 pkt 4 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o.  w Kraśniku oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o.   w Kraśniku.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie § 46 ust. 4 pkt b) Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta bez zachowania 7 – dniowego terminu wskazanego w tym przepisie, ponieważ jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego.

 

ico_pdf Informacja o wyborze oferty