Wydłużenie okresu obowiązywania taryfy

UWAGA

    Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. m2180) – „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”  – obowiązujące na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku

obowiązują do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Nowe taryfy zostaną ogłoszone po ich zatwierdzeniu przez Organ Regulacyjny.