Wydział Produkcji Wody zatrudnia łącznie z nadzorem 16 pracowników. Odbiorcy, poprzez sieć wodociągową, zaopatrywani są w wodę o wysokiej jakości bogatą w minerały. KPWiK Sp. z o.o. posiada w stałej eksploatacji trzy stacje wodociągowe, do których dostarczana jest woda  z trzynastu wierconych studni głębinowych zlokalizowanych na terenach  stacji wodociągowych oraz ujęć wody. Woda ujmowana jest z pokładów margli i opok wieku kredowego z głębokości od ok. 50 do 65 m przy czym głębokości studni głębinowych dochodzą do 80 metrów pod poziomem terenu.  Dla ochrony zasobów wodnych wyznaczone są strefy ochronne ujęć: bezpośrednie – zlokalizowane  w obrębie studni głębinowych oraz wokół  funkcjonują – strefy  pośrednie. W ostatnim okresie  zostały na nowo zatwierdzone i wydane stosowne rozporządzenia przez Dyrektora RZGW w Warszawie. Zasoby wodne pochodzą z wieloletniej infiltracji opadów atmosferycznych. Woda powoli krążąc w szczelinach skalnych potrzebuje średnio 30 lat na przepływ od obszarów zasilania do stref poboru. Nasze stacje wodociągowe pracują w układzie jedno i dwustopniowym. Układ pierwszego stopnia stanowią pompy głębinowe ujmujące wodę z pokładów wodonośnych i tłoczące ją systemem rurociągów dosyłowych do bezciśnieniowego terenowego zbiornika wyrównawczego znajdującego się w stacji wodociągowej, następnie woda pod wpływem siły grawitacji wpływa do sieci wodociągowej, położonej znacznie niżej niż zbiorniki, dzięki czemu w sieci panuje odpowiednie ciśnienie hydrostatyczne. Drugi stopień stanowią nowoczesne zestawy pompowe pracujące na falownikach o zmiennej częstotliwości a przez to prędkości obrotowej silników pomp, którymi wodę ze zbiorników wyrównawczych podajemy pod odpowiednim ciśnieniem w sposób płynny do sieci wodociągowej dystrybucyjnej. Układ dwu stopniowy stosowany jest w stacjach wodociągowych przy ul. 3-go Maja oraz ul. Żwirki i Wigury. Ciśnienie w sieci wodociągowej zasilanej z tych stacji wodociągowych utrzymywane jest przez zestawy pompowe w trybie automatycznym. Stacja wodociągowa i ujęcia przy ul. 3-go Maja pracują bezobsługowo w cyklu automatycznym natomiast w stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury hydrofornia została zamieniona na automatyczny zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia, ujęcia wody są obsługiwane przez zatrudnionych  pracowników. Dyspozytornia jest wyposażona w nowoczesne układy komputerowe które stale nadzorują i wspomagają prace urządzeń służących do produkcji wody. W stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej stosujemy obydwa układy pracy. Tutaj automatyczny zestaw hydroforowy, wyposażony w pompy o zmiennej prędkości obrotowej, utrzymuje ciśnienie w sieci wodociągowej tylko dla terenów położonych najbliżej stacji wodociągowej lub na wysokości zbliżonej do stacji, większość wody płynie grawitacyjnie magistralą wodociągową zasilając sieć wodociągową, z której zaopatrujemy w wodę większość mieszkańców miasta. Stacje wodociągowe i ujęcia wody z uwagi na swą lokalizację zasilają w wodę bezpośrednio przyległe do nich tereny – dzielnice miasta i część terenów Gminy Kraśnik i Gminy Dzierzkowice. Ze stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej zasilamy teren Kraśnika Starego (Lubelskiego) i miejscowości: Spławy, Suchyń, Podlesie i Pasiekę, ze stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury zasilamy teren Kraśnika Fabrycznego i m. Kol. Wyżnianka zaś ze stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja osiedle „Kolejowe” miejscowość  Lasy  i niewielki przyległy teren Gminy Stróża. Z uwagi na zróżnicowany podział rozbioru wody w różnych okresach pory dnia nie ustalono jednoznacznie granicy zasilania przez poszczególne ujęcia terenów zaopatrywanych w wodę. Woda wydobywana w ujęciach ze względu na swą jakość nie wymaga uzdatniania. Jedynym procesem jakim poddajemy wodę przed dostarczeniem jej do naszych odbiorców jest dezynfekcja podchlorynem sodu w stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej,  ul. Żwirki i Wigury i ul. 3-go Maja. Stosowane dawki są minimalne i dozowane tak by maksymalnie nie przekraczały  0,3 mg Cl2/dm3. Na stacjach wodociągowych stopniowo wykonywane są prace modernizacyjne które obejmują technologię, automatyzację i wizualizację dla całości procesu wydobycia wody, dezynfekcji i utrzymania ciśnienia na zadanym poziomie w sieci dystrybucyjnej.

Osiągnięcia w ostatnim okresie:

   Marzec 2012 r. –przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworu studziennego ujęcia wody nr 2 i 3 stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

   Czerwiec 2012 r. –przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworów studziennych ujęć wody nr 2 i 8 stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

   Listopad 2012 r. –przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworów studziennych ujęć wody nr 5 i 6 stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

   Listopad 2012 r. –przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworów studziennych ujęć wody nr 3, 6, 7, 8 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

   Lipiec-Sierpień 2013 r. – renowacja wyłączonego ze stałej eksploatacji od 2002 roku otworu studziennego ujęcia wody nr 8, po uzyskaniu dobrych parametrów, przywrócenie do stałej eksploatacji ujęcia przyległego dla stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

   Październik 2013 r. – zmiana systemu uzdatniania wody, przejście z chloru gazowego który stanowił poważny problem z zachowaniem wysokich wymogów bezpieczeństwa na wypadek sytuacji awaryjnych podczas rozszczelnienia instalacji na znacznie bezpieczniejszy w zastosowaniu 14% podchloryn sodu. Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji, dostarczenie urządzeń oraz wykonanie rozruchu pompy dozującej podchloryn sodu do terenowych zbiorników wody na stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

   Październik 2013 r. – naprawa obsuniętych filtrów poprzez montaż nowych filtrów oraz rur osłonowych, renowacja przez szlamowanie ujęcia wody nr 8 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

   Listopad 2013 r. – ustanowienie stref ochronnych ujęć wody podziemnej SW „Głęboka” i „Kolejowe” przy ul. 3-go Maja.

   Listopad 2013 r. – montaż szafy sterowniczej dla diagnozy parametrów pracy ujęcia wody nr 8 stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

   Grudzień  2013 r. – uruchomienie systemu monitoringu terenów stacji i ujęć wody KPWIK Sp. z o.o. w Kraśniku dla wizualizacji i nieautoryzowanej ingerencji w obiekty służące wydobyciu i dystrybucji wody.

   Luty 2014 r. – podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku której przedmiotem Projektu „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku ” jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji kraśnickiej. Wartość środków pozyskanych z Unii Europejskiej dla całości projektu wyniosła: 31 791 011,28 PLN, jednym z wielu celów objętych modernizacją jest utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie aglomeracji Kraśnik. Pozyskane dofinansowanie obejmie swym zakresem w w/w dziedzinie wymianę przestarzałych, często zawodnych, energochłonnych urządzeń  służących dystrybucji wody z ujęć wód podziemnych tj. agregaty głębinowe, pompy II°, oraz pozostałe urządzenia służące uzdatnianiu wody: pompy dozujące podchloryn sodu, urządzenia elektryczne tj.: rozdzielnie elektryczne, zabezpieczenie obiektów: system monitoringu ujęć wód, automatyzacja procesu chlorowania, wizualizacja całości procesu produkcji wody.

   Marzec 2014 r. – przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworu studziennego ujęcia wody nr  5 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury

Marzec 2014 r. – renowacja studni głębinowych ujęć wody nr 3 i 5 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

   Październik 2014 r. – renowacja, montaż nowych filtrów, uszczelnienie rur nadfiltrowych ujęcia wody nr 7 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

   Październik 2014 r. – remont linii kablowych nN – 0,4kV  zasilających ujęcia wody nr 5,6,7,8 przy ul. Żwirki i Wigury.

   Listopad 2014 r. – przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej otworów studziennych ujęć wody nr 1 i 2 na stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja.

   Listopad 2014 r. – renowacja studni głębinowych ujęć wody nr 1 i 2 na stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja.

   Grudzień 2014 r. – wymiana agregatów pompowych w studniach głębinowych ujęć wody na nowoczesne energooszczędne, wraz z armaturą w zabudowach studziennych na stacjach wodociągowych przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Głębokiej i ul. 3-go Maja.

   Grudzień 2014 r. – ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych  przy ul. Żwirki i Wigury oraz FŁT w Kraśniku Fabrycznym.

   Grudzień 2014 r. – wymiana przestarzałych urządzeń hydroforowych na nowoczesne energooszczędne zestawy pompowe o zmiennej prędkości obrotowej silników pomp w stacjach wodociągowych przy ul. Żwirki i Wigury oraz przy ul. 3-go Maja.

   Styczeń 2015 r. – montaż szaf sterowniczych dla diagnozy parametrów pracy poszczególnych ujęć wody stacji wodociągowej Żwirki i Wigury oraz stacji wodociągowej 3-go Maja.

   Styczeń 2015 r. – modernizacja  głównej rozdzielni energetycznej z lat 70-tych na terenie podwórka strefy bezpośredniej ujęcia wody nr 7 zasilającej ujęcia wody nr 7 i 8 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury, wymiana na nowoczesną rozdzielnię przyczyni się dla poprawy niezawodności eksploatacji urządzeń, poprawy bezpieczeństwa pracy nowo instalowanych urządzeń służących do produkcji wody. Konieczność modernizacji podyktowana była zawodnością pracy przestarzałej  rozdzielni, problemami eksploatacyjnymi, trudną dostępnością elementów zamiennych, spełnienie aktualnych wymogów prawnych pod względem energetycznym.

   Luty 2015 r. – modernizacja głównej rozdzielni energetycznej z lat 50-tych zasilającej stacje wodociągową i ujęcia wody przy ul. Żwirki i Wigury, wymiana na nowoczesną rozdzielnię poprawi niezawodność eksploatacji urządzeń oraz zwiększy bezpieczeństwo pracy nowo instalowanych urządzeń.

   Luty 2015 r. – modernizacja  głównej rozdzielni energetycznej z lat 70-tych na terenie stacji wodociągowej 3-go Maja zasilającej ujęcia wody, zestaw do utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz urządzenia elektryczne eksploatowane na obiekcie stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja.

   Luty 2015 r. – modernizacja układu pomiarowego SN15kV na terenie stacji wodociągowej Głęboka zasilającej ujęcia wody, zestaw do utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz urządzenia elektryczne
eksploatowane na obiekcie stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

   Marzec 2015 r. – wymiana przestarzałych urządzeń służących do dezynfekcji wody stacji wodociągowej Żwirki i Wigury i stacji wodociągowej 3-go Maja, zastąpienie nowoczesnymi precyzyjnymi pompami dozującymi podchloryn sodu, automatyzacja procesu chlorowania.

   Marzec 2015 r. – wykonanie systemu wizualizacji parametrów pracy urządzeń służących do produkcji i dystrybucji wody do sieci wodociągowej trzech stacji wodociągowych.

   Kwiecień 2015 r. – wykonanie przepięcia sześciu studni głębinowych, zbiornika wody, zestawu hydroforowego z pakietowej transmisji danych GPRS na połączenia komunikacyjne po kablu na stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Zatwierdzone możliwości produkcyjne ujęć wody na stacjach wodociągowych:

1.  Stacja wodociągowa przy ul. Głębokiej:
maksymalnie na dobę Qd max = 8 800 m3/d maksymalnie na godzinę Qh max = 500 m3/h

2.  Stacja wodociągowa przy ul. Żwirki i Wigury:
maksymalnie na dobę Qd max = 4 700 m3/d maksymalnie na godzinę Qh max = 316 m3/h

3.  Stacja wodociągowa przy ul. 3-go Maja:
maksymalnie na dobę Qd max = 430 m3/d maksymalnie na godzinę Qh max = 44 m3/h

 Kierownik Wydziału Produkcji Wody  mgr Grzegorz Milo