Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-07-15 15:07

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwona książka”) obejmujących przebudowę – modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków jako najkorzystniejszą tj. zawierającą najniższą cenę  wybrano ofertę złożoną przez INSTAL KRAKÓW S.A., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 30 840 865,89 zł, brutto 37 934 265,04 zł.

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze póz. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odrzucono oferty złożone przez:

1. AWBUD S.A., Fugasówka ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (teks jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z póz. zm.) Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca oferował suszarnię fluidalną, natomiast Zamawiający wymaga aby osad w postaci granulatu był suszony na przesuwanej taśmie powietrzem płynącym z góry na dół tak, aby w wyniku procesu suszenia powstała bardzo mała ilość pyłu. Jest to więc technologia diametralnie inna od zaproponowanej przez firmę AWBUD S.A.

2. Molewski Sp. z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (teks jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z póz. zm.) Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zaproponował suszarnię firmy Stela, stwierdzając, że instalacja ta stanowi tylko przykładowe rozwiązanie i może zostać zmieniona w trakcie składania wniosków materiałowych na inne urządzenie produkowane przez firmy Haarslev lub Andritz. Zaproponowana technologia nie jest zgodna z wymogami SIWZ.

3. OCIDE CONSTRUCCION S.A., ul. Clarino 16, półpiętro, Valencia, 46021 Hiszpania.
a) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (teks jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z póz. zm.) Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie podał technologii dla instalacji suszenia osadów ściekowych oraz nie zawarł w ofercie kosztorysów branży elektrycznej oraz AKPiA.
b) na podstawie art. art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (teks jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z póz. zm.) Prawo zamówień publicznych – w wyznaczonym terminie wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Lider (Pełnomocnik), ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A. – Partner, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (teks jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z póz. zm.) Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca podał jako rozwiązanie urządzenie do suszenia osadów suszarnię fluidalną z podajnikiem, natomiast Zamawiający wymaga aby osad w postaci granulatu był suszony na przesuwanej taśmie powietrzem płynącym z góry na dół tak, aby w wyniku procesu suszenia powstała bardzo mała ilość pyłu. Jest to więc technologia diametralnie inna od zaproponowanej przez wykonawcę.

5. MIKO – TECH Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 11B, 43-170 Łaziska Górne – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (teks jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z póz. zm.) Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca podał jako rozwiązanie urządzenie do suszenia osadów suszarnię fluidalną z podajnikiem, natomiast Zamawiający wymaga aby osad w postaci granulatu był suszony na przesuwanej taśmie powietrzem płynącym z góry na dół tak, aby w wyniku procesu suszenia powstała bardzo mała ilość pyłu. Jest to więc technologia diametralnie inna od zaproponowanej przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy oferty oceniane były przez Zamawiającego jedynie w oparciu o cenę ofertową brutto. Maksymalna liczba punktów jaką można było otrzymać to 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

W trakcie badania ofert poszczególni Wykonawcy, których oferty nie podlegały odrzuceniu uzyskali następującą liczbę punktów:

1. INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

100
2. INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. ul. Podkarpacka 59A

35-082 Rzeszów

97,06
3. BUDIMEX SA

 

CADAGUA SA

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

48011 Bilbao, Gran Via 45,

Hiszpania

87,4

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po dniu 25.07.2014 r.