Zakończenie realizacji ul. Nowej

Nowa1W dniu 30 września 2014 r. zakończyła się realizacja zadania obejmującego projekt i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku.Celem projektu jest uzbrojenie tego rejonu miasta w infrastrukturę sanitarną, a w konsekwencji poprawa jakości życia mieszkańców na tym terenie. Potrzeba budowy wynikła z konieczności odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Inwestycja zapewni powiększenie liczby korzystających z miejskiego systemu wod-kan oraz likwidację odprowadzania ścieków do osadników. Nowo wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej włączony został do istniejącej studzienki kanalizacyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej f 250 mm w ul. Urzędowskiej. Długość ukończonego właśnie odcinka kanalizacji Dn200 wynosi 270 m. Do nowego odcinka kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dwa budynki usługowo – handlowe.

Nowa2Inwestycja ta jest częścią projektu pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego całkowity koszt realizacji wynosi 61 570 320,92 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 31 791 011,28 PLN. Pozostała część pochodzić będzie z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z wieloletnim okresem kredytowania oraz ze środków własnych KPWiK Sp. z o.o.