Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-07-08 23:28

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ciśnieniowo – próżniowego dla KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez INTEGRA KAMIŃSKI Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 z ceną netto 716 000,00 zł, ceną brutto 880 680,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie § 46 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta bez zachowania 7 – dniowego terminu wskazanego w tym przepisie ze względu na awarię posiadanego przez Spółkę samochodu ciśnieniowo – próżniowego, który jest niezbędny do świadczenia usług w zakresie czyszczenia kanalizacji.