Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-07-01 13:51

   Ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu ciśnieniowo – próżniowego dla KPWiK Sp. z o.o..

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 08.07.2014 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. 
Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2014 r. o godzinie 1115.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

1. Pan Wiesław Korkosz – tel. 607 803 997

2. Pani Marta Kusiak – Zioło – tel. 81 825 68 09 wew. 501