Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022

OGŁOSZENIE

 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351 zm.)

zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022.

Wymagany termin przedłożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego:

 • do 31 marca 2022 roku za rok obrotowy 2021,

 • do 31 marca 2023 roku za rok obrotowy 2022.

Dane za rok 2020:

 • suma aktywów 62.836.627,07 zł

 • przychody ogółem 16.128.291,26 zł

 • średnie zatrudnienie 109,85 osób

Oferta winna zawierać:

  1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podanym numerem i datą, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.

  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta i podmiot uprawniony ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

  3. Cenę jednostkową netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego w każdym roku, termin rozpoczęcia i zakończenia badania oraz termin przedłożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

  4. Wykaz podmiotów badanych w ostatnich trzech latach.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2021 r. w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. W przypadku przesłania oferty pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z oferta do siedziby Spółki.

  Oferta na badanie SF 2021-2022