Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje,        że postępowanie na „Budowę zbiornika wody czystej na stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja w Kraśniku” prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2017 – 2020 zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

  • 27 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.