Zapytanie ofertowe – „Działania informacyjno – promocyjne w ramach Projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik”

 

 Zapytanie ofertowe;

 Załącznik nr 1 -Wzór formularza oferty;

 Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy;

 Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

 Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej.

 

30.05.2018  Uwaga: postępowanie zostało unieważnione.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.