Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”

  Zapytanie ofertowe;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa;

  Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób;

  Załącznik nr 6 – Wzór wykazu usług;

  Załącznik nr 7 – Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego Wykonawcy;

  Załącznik nr 8 – Wzór pisemnego zobowiązania udostępniającego Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

  Załącznik nr 9 – Wzór pisemnego zobowiązania udostępniającego Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

  Załącznik nr 10 – Wzór pisemnego zobowiązania udostępniającego Wykonawcy do dyspozycji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia;

  Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów potwierdzających sytuację ekonomiczno – finansową;

  Załącznik nr 12 – Opis przedmiotu zamówienia.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  Odpowiedzi na pytania.

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT:

  Wykaz złożonych ofert.