Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”-unieważnienie postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”.

 Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że postępowanie na „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2017 – 2020 zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

  • 27 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania