Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium wykonalności oraz przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”

 

Data publikacji: 17.08.2016 g. 10:00:00

ico_pdf  Zapytanie ofertowe;

ico_pdf  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

ico_pdf  Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy;

ico_pdf  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

ico_pdf  Załącznik nr 4 – Wykaz usług;

ico_pdf  Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

ico_pdf  Załącznik nr 6 – Harmonogram planowanych w roku 2016 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020;

ico_pdf  Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Data publikacji: 19.08.2016 g. 14:00

ico_pdf  Zmiana treści zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 19.08.2016 g. 14:00

ico_pdf  Odpowiedzi na pytania wykonawców;

ico_txt  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

ico_txt  Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy;

ico_txt  Załącznik nr 4 – wykaz usług;

ico_txt  Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

ico_txt  Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej.

Wykaz złożonych ofert

Data publikacji: 25.08.2016 g. 14:10

ico_pdf  Wykaz złożonych ofert.