Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-09-03 12:54
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku informuje, że w wyniku ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwona książka”) obejmujących przebudowę – modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku jako najkorzystniejszą tj. zawierającą najniższą cenę  wybrano ofertę złożoną przez INSTAL KRAKÓW S.A., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 30 967 412,94 zł, brutto 38 089 917,92 zł.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty  w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy Adres Cena ofertowa brutto Liczba przyznanych punktów
1. AWBUD S.A Fugasówka ul. Reja 4

42-440 Ogrodzieniec

36 758 984,88 zł Punktacja nie została przyznana z powodu wykluczenia Wykonawcy i uznania za odrzuconą ofertę Wykonawcy
2. INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

38 089 917,92 zł 100,0000
3. MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Płocka 164

87-800 Włocławek

35 282 718,23 zł Punktacja nie została przyznana z powodu wykluczenia Wykonawcy i uznania za odrzuconą ofertę Wykonawcy
4. OCIDE CONSTRUCCION S.A. ul. Clariano 16, półpiętro,

Valencia, 46021, Hiszpania

25 056 942,76 zł Punktacja nie została przyznana z powodu wykluczenia Wykonawcy i uznania za odrzuconą ofertę Wykonawcy
 

 

5.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

– Lider (Pełnomocnik)

BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.

– Partner

ul. Partyzantów 11

41-200 Sosnowiec

 

ul. Domaniewska 50A

02-672 Warszawa

51 909 162,89 zł Punktacja nie została przyznana z powodu wykluczenia Wykonawcy i uznania za odrzuconą ofertę Wykonawcy
6. INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. ul. Podkarpacka 59A

35-082 Rzeszów

39 980 843,18 zł 95,2704
7. BUDIMEX SA

 

CADAGUA SA

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

48011 Bilbao, Gran Via 45,

Hiszpania

43 399 199,94 zł  

87,7664

8. MIKO – TECH Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 11B

43-170 Łaziska Górne

41 196 560,71 zł Punktacja nie została przyznana z powodu wykluczenia Wykonawcy i uznania za odrzuconą ofertę Wykonawcy

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia zostali wykluczeni wskazani poniżej Wykonawcy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferty Wykonawców wykluczonych uznane zostają za odrzucone.

1. AWBUD S.A., Fugasówka ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium    do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

 

2. Molewski Sp. z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium   do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
3. OCIDE CONSTRUCCION S.A., ul. Clariano 16, półpiętro, Valencia, 46021 Hiszpania.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium   do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
4. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Lider (Pełnomocnik), ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A. – Partner, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium   do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
5. MIKO – TECH Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 11B, 43-170 Łaziska Górne.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium   do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po dniu 14.09.2014 r.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.