Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych         ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655  ze zm.) zwanej dalej ustawą informuję, że w dniu 18.04.2014r. dokonano zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

CZĘŚĆ I/1

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW
Punkt 3.Tryb udzielania zamówienia ,ppkt 2)
otrzymuje następujące brzmienie:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.kpwik.krasnik.pl)od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Punkt 4. Opis przedmiotu zamówienia ppkt.4.1 Przedmiot zamówienia
otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia fabrycznie nowych, kompletnych urządzeń wolnych od wad wraz z osprzętem i armaturą. Dostawa i wymiana ośmiu agregatów pompowych w studniach głębinowych wraz z rozruchem, oraz dostawa czterech agregatów stanowiących niezbędną rezerwę dla zapewnienia pewności i niezawodności dostaw wody dla odbiorców. Wymiana kompleksowo zabudowy w studniach głębinowych obejmie m.in. rury tłoczne, armaturę, czujniki ciśnienia, sondy hydrostatyczne, drabinki włazowe, pokrywy włazów, przewody wentylacyjne. Modernizacja obejmie zbiornik wody czystej z instalacją układu określającego w nim poziom wody montaż sondy, wymiana pokrywy włazu zapewniająca napowietrzenie i odpowietrzenie przestrzeni nad lustrem wody. Dostawa i rozruch dwóch zestawów pompowych do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej z przystosowaniem pomieszczeń instalacji do wymogów nowych zestawów.
Wykonanie renowacji dwóch otworów studziennych np. przez szlamowanie, poprzedzone inspekcją telewizyjną. Wszelkie prace należy uzgadniać z Zamawiającym. Projekt zastosowanych rozwiązań przed wykonaniem należy przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rozruchu dla wszystkich dostarczonych urządzeń, przeszkolenie personelu obsługi, dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej, opisowej, telewizyjnej, projektu wykonawczego oraz wszelkich instrukcji w języku polskim, które stają się własnością Zamawiającego. Udzielenie co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Zamówienia, zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji i pogwarancyjnego. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w załącznikach przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie nazw lub znaków towarowych – to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownych dokumentów potwierdzających, że zastosowane rozwiązania, materiały lub urządzenia są równoważne do określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek istotnych rozbieżności lub pominięć wykonawca powinien pisemnie zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego. Dostawy powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Punkt 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
9.1.2.      otrzymuje brzmienie:
9.1.2.      posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwa zamówienia opisane w przedmiocie zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN netto.

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie 9.1.2 tylko w sytuacji, gdy co najmniej jeden podmiot wykaże doświadczenie w wykonaniu wymaganej w tym punkcie ilości wykonanych prac.

Punkt 9.1.3. otrzymuje brzmienie:
9.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie pracami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.3 odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.

Punkt 10 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu otrzymuje brzmienie:

10.1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

10.1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1) ­÷ 4) ustawy PZP, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.

10.1.2. Wykaz prac określonych w przedmiocie zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do IDW. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych prac, określające, czy prace te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1.2 a)
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego prace wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 10.1.2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 10.1.2 a) – 10.1.2 b). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego prace były lub miały być wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

10.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do IDW.

10.1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW.

10.1.5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.4 a) IDW.

10.1.6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.4 b) IDW.

10.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt 9.1.4 IDW.

10.3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zgodnie z pkt 9.4 IDW, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, tj. np.:

a) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, zawierające zakres robót budowlanych, które te podmioty zobowiązują się wykonać oraz charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym wiedzę i doświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do IDW);

b) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3a do IDW);

c)  w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach finansowych innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: – pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji  zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9do IDW), – dokumenty, o których mowa w punkcie 10.1.5 IDW (informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), wystawione dla podmiotów, z których zasobów finansowych Wykonawca będzie korzystał; – oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone wg wzoru stanowiącego załacznik nr 11 do IDW);

d) w przypadku gdy Wykonawca polega na ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: – pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10do IDW), – dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.6 niniejszych IDW (opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia), wystawione dla podmiotów, z których ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca będzie korzystał; – oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone wg wzoru stanowiącego załacznik nr 11 do IDW);

e) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 9.1.2 a), 9.1.3 a), 9.1.4 a) oraz 9.1.4 b) IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 10.4 niniejszych IDW lub odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 10.5 IDW dotyczących tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia;

f) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 9.1.2 a), 9.1.3 a), 9.1.4 a) oraz 9.1.4 b) IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
– zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
– sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
– charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
– zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

10.4.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP, należy załączyć następujące dokumenty:

10.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW.

10.4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.4.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 ÷ 8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 ÷ 8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

10.4.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.4.5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia (potwierdzenia), że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas:

10.5.1. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

a) w pkt 10.4.2, 10.4.5, 10.4.4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (ii) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (iii)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

b) w pkt 10.4.3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8, 10 i 11 ustawy PZP.

10.5.2. Stosownie do treści § 4 ust. 2, przywołanego powyżej w pkt 10.5.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 10.5.1 a) (i) i 10.5.1 a) (iii) oraz pkt 10.5.1 b), winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w p. 10.5.1 a) (ii), winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.5.3. Stosownie do treści § 4 ust. 3, przywołanego powyżej w pkt 10.5.1, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Postanowienia pkt 10.5.2 stosuje się odpowiednio.

10.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy PZP, należy załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) – sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) – sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW.

10.8. Wartości oraz dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę, które mają potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 9.1.4, podane przez Wykonawcę spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, zostaną przez Zamawiającego przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl.

10.9. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 10.1.1 IDW, pisemnych zobowiązań, o których mowa w pkt 10.3 IDW oraz dokumentów, o których mowa w pkt 10.7 IDW, które muszą być złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów  są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 Dodano punkt 10 a, który otrzymuje brzmienie: 

10.a Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
10a 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie wymienione w pkt. 10.4.1 IDW, dokumenty wymienione w pkt. 10.4.2 ÷ 10.4.5 albo odpowiadające im określone w pkt. 10.5.1 i 10.5.3 IDW oraz dokument wymieniony w pkt. 10.7 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,
2) oświadczenie wymienione w pkt. 10.1.1 IDW powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców,
3) dokumenty wymienione w pkt. 10.1.2 ÷ 10.1.6 IDW powinien złożyć – stosownie do potrzeb – jeden, kilku bądź wszyscy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

10a.  2. Oferta wspólna musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:

10a.  2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika (zwanego dalej „Pełnomocnikiem”), który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c) sprecyzować zakres umocowania;
d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem umowy w imieniu Wykonawców;
e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;
f)  zawierać klauzulę, że udzielone pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

10a 2.2. Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców  składających ofertę wspólną.

10a  2.3.   Wadium może być wniesione przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez Pełnomocnika.

10a   3.    Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10a  4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Porozumienie takie musi zawierać w swojej treści opis przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

10a 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

Punkt 14 Opis sposobu przygotowania oferty

Ppkt.14.3.1 otrzymuje brzmienie:

Kompletna oferta musi zawierać:
a)   Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru dołączonego do IDW, wypełniony zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego;
b)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 pkt. 1) ÷ 4) ustawy PZP, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;
c) Wykaz wykonanych prac, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców oraz dowody dotyczące najważniejszych prac określające, czy prace te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami i którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodny z treścią załącznika nr 3 do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców;
e) Oświadczenie, że osoby, wobec których Zamawiający określił wymóg posiadania uprawnień, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW;
f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW;
g)  Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) – sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) – sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW;
h) Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW;
i) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a IDW), osobach zdolnych do wykonania zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do IDW), zasobach finansowych innych podmiotów (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do IDW) lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów (według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do IDW) – niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;
j) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów (sporządzone wg wzoru stanowiącego załacznik nr 11 do IDW);
k) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia;
l) Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
m) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
n)  w przypadku stosowania materiałów lub rozwiązań technicznych równoważnych do opisanych w SIWZ – do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające w sposób bezsporny ich równoważność;
o) Inne niż wskazane powyżej wymagane oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy, o których mowa w pkt 10 IDW;
p) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Ppkt.14.4 otrzymuje brzmienie:

14.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

14.4.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosowne oświadczenie winno zostać sporządzone według załącznika nr 8 do IDW. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas informacje te muszą być opisane i dołączone do załącznika nr 8 w formie osobnego dokumentu, wyraźnie oznakowanego jako „Informacje zawarte na stronach od … do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie takiego załącznika przez Wykonawcę.

14.4.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 14.4.3. Oferta Wykonawcy nie zawierająca oświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt 14.4.1, jest ofertą jawną w całości.

Punkt 32. Informacje ogólne dot. kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia:

W ppkt. 32.7. II. 1) został usunięta treść zapisu lit.c W ppkt 32.7.III 10) usunięto zapis: „ Zmiana wynagrodzenia (ceny) jest możliwa w przypadku pkt III na zasadach określonych w warunkach umowy, w szczególności w klauzuli 13.3.warunków szczegółowych umowy

CZĘŚĆ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Pkt.3.ppkt 3.2.2 lit. L otrzymuje brzmienie:
kompensator gumowy . Średnica DN100, kołnierz PN16, dł. zabudowy L=150mm, kołnierze ze stali nierdzewnej 1.4557, warstwa zewnętrzna: płaszcz EPDM, mrozonoodporny, warstwa wewnętrzna: EPDM.

CZĘŚĆ I/2
ZAŁĄCZNIKI

Zmieniono następujące załączniki:

1.      Formularz ofertowy
2.      Załącznik nr 2

Dodano następujące załączniki:
1.    Załącznik nr 2a
2.    Załącznik nr 3a
3.    Załącznik nr 4
4.    Załącznik nr 5
5.    Załącznik nr 6
6.    Załącznik nr 7
7.    Załącznik nr 8
8.    Załącznik nr 9
9.    Załącznik nr 10
10.Załacznik nr 11

Uzasadnienie:

Zamawiający ustalił, że zachodzi konieczność wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w treści SIWZ. W pozostałym zakresie treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Data publikacji: 2014-04-18 14:57