bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez
Burmistrza Miasta Kraśnika
Pana Wojciecha Wilka

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
2.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za wykonanie przez nich obowiązków,
4.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonanie przez nich obowiązków,
5.Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6.Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
7.Ustalenie wysokości i terminów dopłat,
8.Podział zysków lub pokrycia strat,
9.Przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki;
10.Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
11.Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
12.Zmiana umowy Spółki,
13.Ustanowienie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu,
14.Połączenie przekształcenie i podział Spółki,
15.Nabycie lub zbycie nieruchomości a także udziału w nieruchomości;
16.Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
17.Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedłożonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą a także rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, które Zgromadzenie Wspólników przejmie do swojej właściwości.Opublikował: Krzysztof Stępień
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Krzysztof Stępień
Dokument z dnia: 12.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 738